شماره مناقصه:
68
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی احداث پارک در خیابان بنت الهدی شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/01/24
آخرین مهلت:
1397/11/18

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به احداث پارک در خیابان بنت الهدی شهریار با اعتبار 10/000/000/000از طریق مناقصه عمومی و طبق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 2422مورخ 97/8/29 اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه   500/000/000ریال می باشد.(مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

6-متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه باشند.

7-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 97/11/18آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 97/11/24 خواهد بود.

احسان در خشان نسب ـ شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/10/29

چاپ نوبت دوم : 97/11/6

فایل:
Powered by DorsaPortal