شماره مناقصه:
قرارداد
موضوع مناقصه:
قرارداد:ساماندهی وجابجایی تیرهای برق سطح شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/02/09
آخرین مهلت:
1397/12/09
موضوع قرارداد:ساماندهی وجابجایی تیرهای برق سطح شهر
نام پیمانکار:صبا تجهیز اروند
مبلغ قرارداد:10/000/000/000ریال
مدت قرارداد:6ماه
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی
مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد
فایل:
Powered by DorsaPortal