شماره مناقصه:
34
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی:تکمیل بنای فرهنگی حسینیه عباس آباد
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/07/20
آخرین مهلت:
1398/07/17

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسلامی شهر به شماره 3631 مورخ97/12/26 نسبت به (تکمیل بنای فرهنگی حسینیه عباس آباد  )با اعتبار 4/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 150/000/000ریال می باشد.( مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری  دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری دررشته ابنیه باشند.

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 

7-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/7/17 اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/7/20 خواهد بود.

حجت  علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار

 چاپ نوبت اول:         98/6/24

 چاپ نوبت دوم :        98/6/31

فایل:
Powered by DorsaPortal