شماره مناقصه:
41
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی ( محوطه سازی و بازسازی پارک پیامبر اعظم کهنز)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/08/01
آخرین مهلت:
1398/07/29

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 3631  مورخ 26 / 12 / 97  نسبت به ((محوطه سازی و بازسازی پارک پیامبر اعظم کهنز)) با اعتبار 000 / 000 / 000 / 5ریال نسبت به انتخاب پیمانکار دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از متقاضیان واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان و قرار داد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند .  

1 ) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 000/ 000 / 250ریال می باشد . ( مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2 ) سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرار داد مسترد نخواهد شد .

3 ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط  به تعداد ، مشخصات فنی و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گردیده است .

4)شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

5 ) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

6 ) متقاضیان و شرکتها میبایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه باشند .

7 ) آخرین مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 29/ 7 / 98آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ1 / 8 / 98 خواهد بود .

نوبت اول : 28/ 6 / 98

 نوبت دوم : 4/ 7 / 98

 

حجت علی بابائی   سرپرست شهرداری شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal