شماره مناقصه:
47
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی:خرید آسفالت جهت ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر مرکزشهر و مناطق
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/08/11
آخرین مهلت:
1398/08/09
به گزارش واحد خبر و اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلای شهر به شماره 735 مورخ 98/4/5 نسبت به خرید آسفالت جهت ترمیم نوارهای حفاری و آسفالت معابر مرکزشهر و مناطق  با اعتبار 30/000/000/000 ریال ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجدشرایط  دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی  به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 1/500/000/000 ریال می باشد.(مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته راه وباند باشند.

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

7-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 98/8/9 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 98/8/11خواهد بود.

 

حجت علی بابائی   سرپرست شهرداری شهریار

چاپ نوبت اول:         97/7/17

 چاپ نوبت دوم :        97/7/24

 

 
فایل:
Powered by DorsaPortal