شماره مناقصه:
49
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی: اجاره زمین با مساحت 2000 مترمربع جهت بهره برداری پارکینگ عمومی واقع در شهرک صدف
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/08/11
آخرین مهلت:
1398/08/09

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به اجاره زمین با مساحت 2000 مترمربع جهت بهره برداری پارکینگ عمومی واقع در شهرک صدف روبروی بیمارستان تخصصی نور شهریار طبق مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 1207 مورخ 98/05/28 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده پس ازتاریخ درج آخرین آگهی بمدت 10روز به دفتر امور پیمان و قرارداد شهرداری شهریار و با درنظر گرفتن شرایط ذیل مرجعه نمایند.

1-قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه 140/000/000 ریال می باشد.

2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده 100/000/000 ریال میباشد.

3- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مزایده درج گردیده است.

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

6- هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته به عهده برنده مزایده می باشد.

7-آخرین مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 98/08/09 ، آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 98/08/11 خواهد بود.

چاپ نوبت اول: 98/07/16

چاپ نوبت دوم : 98/07/23

حجت علی بابائی

سرپرست شهرداری شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal