شماره مناقصه:
52
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی حفظ ونگهداری فضای سبز منطقه یک اندیشه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/08/22
آخرین مهلت:
1398/08/20

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر  دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 3631 مورخ 97/12/26 نسبت به برون سپاری حفظ ونگهداری فضای سبز منطقه یک اندیشه به مدت یکسال با اعتبار 29/000/000/000از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد  پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه1/450/000/000 می باشد.
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4-ارائه گواهی صلاحیت مرتبط با موضوع مناقصه از اداره کل کار وامور اجتماعی برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
7-متقاضیان می بایست داراری گواهی صلاحیت لازم از اداره کار وامور اجتماعی با گواهی صلاحیت پیمانکاری در رشته مرتبط با موضوع مناقصه از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار وامور اجتماعی باشند .ارائه تصویر گواهی های ذکر شده بعلاوه گواهی ارزش افزوده در زمان خرید اسناد مناقصه الزامی است.
8-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/8/20آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/8/22 خواهد بود.
حجت علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار
 چاپ نوبت اول:         98/7/24
 چاپ نوبت دوم :        98/8/1
 

فایل:
Powered by DorsaPortal