شماره مناقصه:
54
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی حفر چاه در معابر سطح شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/09/02
آخرین مهلت:
1398/08/30

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسلامی شهر به شماره 3631 مورخ97/12/26 نسبت به (حفر چاه در معابر سطح شهر )با اعتبار 4/000/000/000 ریال از طریق تجدید مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار  وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 200/000/000ریال می باشد.( مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری  دراسناد مناقصه درج گردید ه است.
4-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری دررشته راه وباند یا ابنیه باشند.
5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد. 
7-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار وامور اجتماعی و گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
8-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تاتاریخ 98/8/30 اخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ98/9/2 خواهد بود.
حجت  علی بابایی سرپرست شهرداری شهریار
 چاپ نوبت اول:         98/8/12
 چاپ نوبت دوم :        98/8/19
فایل:
Powered by DorsaPortal