شماره مناقصه:
57
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی :تجهیز واجراء دکوراسیون داخلی مرکز کنترل ترافیک
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1398/09/02
آخرین مهلت:
1398/08/30

به گزارش واحد خبر و اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و مور بین الملل:
شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 736  مورخ 5 /4 / 98  نسبت به ((تجهیز واجراء دکوراسیون داخلی مرکز کنترل ترافیک)) با اعتبار 100 / 032 / 532 /6 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان و قرار داد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند .
1 ) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه605 /601 / 326  ریال می باشد . ( مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی)
2 ) سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرار داد مسترد نخواهد شد .
3 ) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است .
4 ) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
5 ) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
6 )  متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه باشند .
7-ارائه گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار وامور اجتماعی و گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
7 ) آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ30 /8 / 98 آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت ها مورخ 2 / 9 / 98 خواهد بود
نوبت اول : 11 / 8 / 98
 نوبت دوم : 18 / 8 / 98
حجت علی بابائی   سرپرست  شهرداری شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal